För en levande landsbygd

Skogen är viktig för att hålla den svenska landsbygden levande och konkurrenskraftig. Sverige och EU stimulerar därför utveckling av både landsbygden och företagen som finns där. Norra är med i Skogsstyrelsens rådande grupp för det skogliga stöden i landsbygdsprogrammet.

Datum: 2019-11-18

Agnäs

Inom landsbygdsprogrammet har det gått att ansöka om ekonomiskt stöd inom fyra kategorier: skogens miljövärden, samarbete inom miljö, återställande av skador på skogar och kompetensutveckling och rådgivning som leder till ett hållbart skogsbruk.

– Kompetensutvecklingen har genererat ett stort intresse och det har mynnat ut i bra projekt. Det handlar till stor del om miljöhänsyn, klimatanpassning och att minska skador på vatten och mark, berättar Anders Frisk, som är stödspecialist på Skogsstyrelsen.

Både skogsföretag och intresseorganisationer har ansökt om stödet för att driva utbildningsprojekt och Norra är ett av dessa företag. 

Norra jobbar aktivt

Föreningen har arbetat med utbildningssatsningar för egen personal och entreprenörer. Bland annat genom en metod som syftar till att minska markpåverkan i samband med skogliga åtgärder. Tillsammans med övriga skogsägarföreningar har dessutom stora resurser satsats i ett långtgående projekt om skogens vatten.

– Utbildningarna kring skogens vatten ger våra förtroendevalda och skogsägare i allmänhet ett tillfälle att få veta mer om hur man gör för att tillvarata skogsvattenmiljöer i ett aktivt skogsbruk. Stödet från landsbygdsprogrammet möjliggör även extra informationsinsatser för att sprida kunskapen till så många som möjligt, berättar Norras medlemsstrateg Satu Aguilar.

Under landsbygdsprogrammets tidigare stödperiod (2007-2013) arbetade alla skogsägarföreningar tillsammans på produktionshöjande åtgärder i satsningen Kraftsamling skog, där över 70 000 skogsägare deltog. Då fanns det nära 500 miljoner enbart till kompetensutveckling, att jämföra med 100 miljoner under nuvarande period.

– Under nuvarande stödperiod har det varit svårare att driva stora nationella projekt eftersom det inte funnits lika mycket pengar avsatta. Även om stödet inte varit lika stort så är det ändå givande satsningar som genomförts, menar Anders Frisk. 

Skogens miljövärde

– Det är även många som ansökt om stöd för skogens miljövärden, skogsägare som vill utveckla natur- och kulturvärden i sina skogar. Här har det till och med skett en programändring så att 10 miljoner skjutits till de 100 miljoner det var från början, berättar stödspecialisten. 

Med en grön skogsbruksplan och en målklass med naturvårdskötsel har det gått att få ersättning för exempelvis naturvårdsbränning, skapande av våtmark i skogen eller skötsel av natur- och kulturmiljöer.

– Det har varit högre söktryck i södra Sverige på stöd för skogens miljövärden. Av tradition har det alltid sett ut så, men det finns mycket mer att göra i norra Sverige också. Ansökningar inom kompetensutvecklingen har en jämnare spridning geografiskt, meddelar Anders.

Vägprojektet

Landsbygdsprogrammet har även erbjudit stöd för samarbeten inom miljö och kravet har varit att projekt ska inneha ett landskapsperspektiv och bidra till ökad konkurrenskraft i skogen. 

Planering och projektering av skogsbilvägar faller inom denna kategori och Norras skogsbilsvägstjänster har tagit del av stödet eftersom det främjar samverkan kring skogsbilvägar.

– Landsbygdsprogrammet har möjliggjort för oss att påbörja utvecklingen av digitala lösningar som hjälper skogsägare att samarbeta kring skogsbilvägar. Störst nytta för både miljön och skogsägare är när vi bygger vägar tillsammans, berättar Norras vägspecialist Gustav Karlefors.

TEXT: Oscar Peterson
 

Vill du veta mer?

Gustav Karlefors

Vägspecialist

070-587 93 00

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är en del av den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU. Under åren 2014-2020 har Sveriges regering tilldelat skogen 280 miljoner av den totala summan på 36 miljarder. Jordbruksverket är den förvaltande myndigheten och Skogsstyrelsen har ansvarat för de skogliga stöden. Det har funnits fyra typer av stöd med särskilt fokus på skogen.

Läs mer här